Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

Dofinansowanie wyrobu medycznego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (dla przykładu: pomoce optyczne dla niedowidzących –okulista; aparat słuchowy – np. laryngolog; pieluchomajtki – np. urolog, chirurg, neurolog, lekarz POZ).

Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Wyroby medyczne to m.in.:

  • protezy kończyn
  • ortezy, kule
  • wózki inwalidzkie
  • aparaty słuchowe
  • peruki, cewniki
  • materace przeciwodleżynowe

Wysokość refundacji wyrobów medycznych

przedstawiona jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ

Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ do refundacji pacjent może zgłosić się do wybranej przez siebie placówki na terenie całego kraju, która ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

Prawo do nabycia wyrobów medycznych

bezpłatnie do wysokości limitu przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym;
  • niewidomym ofiarom działań wojennych;
  • osobom represjonowanym;
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Każda placówka, która ma podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek zapewnić co najmniej jeden wyrób medyczny w cenie, która nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych określonego przez ministra zdrowia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną przez ministra zdrowia (nie dotyczy to wyrobów medycznych, które są wykonywane na indywidualne zamówienie).

Naprawy wyrobów medycznych

Świadczenia gwarantowane obejmują także naprawę niektórych wyrobów medycznych ujętych w wykazie w ramach limitu ceny tej naprawy, np. obuwie ortopedyczne lub wózki inwalidzkie.

Aby naprawić wyrób medyczny w ramach świadczenia gwarantowanego, należy wypełnić zlecenie naprawy i potwierdzić go w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Naprawa odbywa się z reguły w miejscu zakupu wyrobu medycznego.

Jeśli użytkowanie danego wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy, a nie ma już możliwości jej regulacji), można się starać o skrócenie czasu jej użytkowania. W tym celu należy zgłosić się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie, potwierdzające zmiany w stanie fizycznym pacjenta. Zlecenie musi być także potwierdzone przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwy ze względu miejsca zamieszkania pacjenta.